Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin sklepu

Rejestracja w naszej hurtowni jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przestrzeganie poniższych zasad:

§ 1 Definicje:

 1. Sprzedawca - oznacza Kontri Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Jacka Kuronia 3, 15-569 Białystok, nr KRS 0000258273, NIP 9661848306; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającej w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 6. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, oraz potwierdzona przez Sprzedawcę, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych na Stronie Internetowej Hurtowni.
 7. Konto Klienta - indywidualne konto na Stronie internetowej Hurtowni prowadzone dla zarejestrowanego Klienta.
 8. Strona internetowa Hurtowni - strona prowadzona pod adresem: https://www.hurtowniaonline.pl/

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni dokonuje tylko sprzedaży hurtowej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i do każdej sprzedaży wystawia fakturę VAT. Sprzedaż możliwa jest tylko po założeniu nieodpłatnego Konta Klienta za pośrednictwem przedmiotowego Konta.
 2. Dla uzyskania Konta Klienta wymagana jest Rejestracja i aktywacja konta przez Sprzedawcę. W wypadku pozytywnej weryfikacji Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość o aktywacji konta.
 3. Sprzedawca umieszcza na Stronie Internetowej Hurtowni Towary udostępnione do sprzedaży. Sprzedaż możliwa jest dla każdego zarejestrowanego i zweryfikowanego Klienta posiadającego Konto Klienta. Sprzedawca nie wymaga minimalnej kwoty zakupów. Klient może zamawiać pojedyncze produkty dostępne w ofercie Sprzedawcy.
 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Hurtowni nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Hurtowni, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Hurtowni. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Hurtowni przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 8. Po skompletowaniu, spakowaniu i wysłaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi informację o wysłaniu zamówienia. Informacja o wysłaniu zamówienia do Klienta jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. Kontakt z Hurtownią Internetową jest możliwy za pośrednictwem e-maila, podanego przy zakładaniu Konta Klienta lub telefonicznie na numer 601 567 806.

§ 3 Dodatkowe usługi elektroniczne - Dostęp do „pliku XML”

 1. Sprzedawca udostępnia „plik XML” obejmujący opis produktów, zdjęcia produktowe oraz stany magazynowe dla Klientów, którzy nie prowadzą dalszej odsprzedaży hurtowej oraz których obroty ze sprzedawcą:
  1. w poprzednim miesiącu (np. styczniu, lutym) wynosiły minimum 5000 złotych netto;
  2. lub w okresie poprzednich 12 miesięcy (liczonych jako pełne miesiące przypadające od 1 dnia miesiąca) wynosiły minimum 50.000,00 złotych netto.
 2. Sprzedawca będzie weryfikował fakt prowadzenia dalszej odsprzedaży hurtowej oraz obroty Kupującego ze Sprzedawcą. W sytuacji gdy obroty Kupującego ze Sprzedawcą nie wyniosą minimalnej kwoty 5000 złotych netto w miesiącu poprzedzającym lub Kupujący rozpocznie lub będzie kontynuował prowadzenie sprzedaży hurtowej Sprzedawca zaprzestanie udostępniania Kupującemu oferty w formie „pliku XML”.
 3. O braku spełnienia warunków określonych w § 3 ust. 1 sprzedawca zawiadomi Kupującego w formie wiadomości e-mail wyznaczając mu dodatkowy 7-dniowy termin na dokonanie zakupów w minimalnej kwocie lub zaprzestania prowadzenia odsprzedaży hurtowej.
 4. W sytuacji braku spełnienia przez Kupującego warunków określonych w § 3 ust. 1 i 2 i istnienia po stronie Kupującego chęci kontynuowania korzystania z „pliku XML” Sprzedawca przewiduje indywidualne rozpatrywanie sytuacji Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail: hurt@kontri.pl.

§ 4 Realizacja i wysyłka zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane przez 24 h/ 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
 2. Towar dostępny w magazynie jest wysyłany przez Sprzedawcę zgodnie z terminem wskazanym przy składaniu zamówienia. Koszty wysyłki towaru pokrywa Kupujący.
 3. W sytuacji braku możliwości realizacji zamówienia w całości lub części Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w terminie 24 h od zaksięgowania wpłaty na adres e-mail podany w Koncie Klienta. W takim wypadku nastąpi zwrot całości lub części wpłaconych przez Klienta środków metodą, jaką zostały one wpłacone.
 4. W przypadku, gdy zamawiane produkty nie zmieszczą się w jednej przesyłce, Sprzedawca jest zmuszony do zapakowania ich w dwie oddzielne i naliczenia drugiego kosztu wysyłki. Podane koszty będą ujęte na fakturze zakupu, a jeśli paczka jest za pobraniem to zwiększona zostanie kwota pobrania. Sprzedawca zapewnia, że zawsze stara się, aby duże zamówienia były wysyłane jedną przesyłką. Sprzedawca dokłada również wszelkich starań, aby wysyłane paczki były również starannie zabezpieczone w specjalnie utwardzonych kartonach.
 5. Faktury sprzedaży wysyłane są elektronicznie na adres e-mail podany przy rejestracji.

§ 5 Prawa autorskie i udostępnianie zdjęć

 1. Wszystkie udostępniane przez Sprzedawcę zdjęcia są chronione prawem autorskim. Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie we własnym sklepie Klienta na potrzeby prezentacji produktu, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych poniżej. Sprzedawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie zdjęć w serwisach sprzedażowych (np. Allegro, eBay, Amazon).
 2. Kupujący nie może wprowadzać zmian do udostępnionych zdjęć, w szczególności poprzez usuwanie znaków wodnych, wycinanie tła, wycinanie produktu, manipulowanie kolorem. Celem uniknięcie wątpliwości strony ustalają, że Kupujący może korzystać ze zdjęć wyłącznie w takiej formie, w jakiej zostaną one mu udostępnione przez Sprzedawcę.
 3. Zdjęcia marki GORSENIA nie mogą być prezentowane w zagranicznych sklepach internetowych na terenie Rosji, Ukrainy, Litwy, Izraela, Kazachstanu i RPA.
 4. Zdjęcia marki NIPPLEX nie mogą być prezentowane w zagranicznych sklepach internetowych na terenie Czech, Słowacji oraz Rumunii.
 5. Udostępnione przez Sprzedawcę zdjęcia marki GABRIELLA mogą być wykorzystane przez Kupującego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Producenta (e-mail do kontaktu: photo@gabriella.pl.). Brak zgody Producenta równoznaczny jest z brakiem możliwości korzystania ze zdjęć marki GABRIELLA w jakikolwiek sposób. Kupujący zobowiązany jest do uzyskania takiej zgody we własnym zakresie.
 6. Zabrania się udostępniania zdjęć innym podmiotom bez zgody Sprzedawcy.
 7. Wykorzystanie udostępnionych przez Sprzedawcę zdjęć w inny sposób niż określony w regulaminie wymaga zgody Producenta. Kupujący odpowiedzialny jest za uzyskanie takiej zgody we własnym zakresie. Sprzedawca zrzeka się odpowiedzialności za niezgodne z niniejszym regulaminem wykorzystanie udostępnionych zdjęć. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie - w tym przede wszystkim Producentów - wskazujących, że Kupujący wykorzystuje fotografie w sposób niezgodny z regulaminem, Kupujący na własny koszt przystąpi do sporu w tym również do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Sprzedawcę od wszelkich roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i wydatki na obsługę prawną zasądzone w prawomocnym rozstrzygnięciu właściwego sądu lub w przypadku gdy sprawa zakończy się przed etapem sądowym koszty, w tym koszty pomocy prawnej, wynikające z przedłożonych mu faktur dokumentujących wydatki związane z tym postępowaniem.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Hurtowni Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj.; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 • Towar zakupiony za pośrednictwem Hurtowni Internetowej nie podlega zwrotowi ani wymianie.

§ 8 Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatną usługę prowadzenia Konta Klienta oraz usługę wysyłki newslettera.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Hurtowni, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 3. Usługa newslettera dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i wyrażeniu przez Klienta woli otrzymywania newslettera.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje; obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy.
 7. Niezależnie od powyższego Sprzedawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Sprzedawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.
 9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres hurt@kontri.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 10. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 11. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail: hurt@kontri.pl, przy użyciu adresu e-mail podanego przy Rejestracji.
 12. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 • Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności załączonej poniżej.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Hurtowni. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2024 r.

Zmieniamy się dla Was

Część dostępnych towarów ma wydłużony czas realizacji
* informacja o przewidywanym czasie realizacji zamówienia znajduje się na karcie produktu przy wyborze rozmiaru.


WAŻNE: Zdjęcia marki GABRIELLA mogą być wykorzystane przez Kupującego jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Producenta (e-mail do kontaktu: photo@gabriella.pl.)

pixel